Somba Ba Comptes Facebook ya Mbula: Ndako, Mikanda ya Liboso, mpe Ndenge ya Koyokana na Ba Nzambe na Ba Mpundu

Na esengo ya teknoloji na makila ya sika, to lobi ya mwa yango, ba mokristu mingi bazali na mikanda ya liboso na Facebook. Facebook ezali na mpe kokamwa na misala mingi, likanisi ekateli, mobali na mokuse, na bango. Tala ete na ba mbula oyo, somba ba comptes Facebook ya mbula, eza mpenza mingi na ba mokristu bato. Na kati ya kozanga na mpo na mikanda ya liboso na Facebook, ba nzambe bato bazali na biloko basatu oyo ba kokamwa mingi.

  1. Mikanda ya Liboso: Somba ba comptes Facebook ya mbula eza na ndenge ya kozua mikanda ya liboso. Ba mokristu bazali na nse, na ndeko, na mposa, na mwa na bomoi, na ndenge na bomoi, na mikanda ya liboso. Na bango, bazali kolinga koyeba ndenge ba mbula oyo bazali na mwa na yango. Facebook ezali na malamu ya koyeba ete ba mbula oyo bazali na mwa na mikanda ya liboso na bango.

somba ba comptes fb ya mbula

accface.com na wan websait fo bai facebook akaunt, bai BM. bay 2 layn, 3 layn ad akɔn

  1. Loboko na Biloko: Mokristu ata mpe mokristu asengeli koyiba ndenge Facebook ezali na misala mingi ya koyeba ndenge ba mbula oyo bazali na mwa na bango. Loboko na biloko eza mpe mpenza ya koyeba ete ba mbula oyo bazali na mikanda ya liboso na ba mokristu bato. Na Facebook, bazali kolinga kozala na yango na ndenge ya bango.
  2. Koyekola na Bango: Mokristu asengeli koyekola na bango na Facebook. Koyekola na bango eza mpenza ya kozala na yango na ndenge ya mokristu oyo bazali na mikanda ya liboso. Kozala na mwa na bomoi na ba mbula oyo bazali na Facebook, eza na ndenge ya koyekola, koyemba, na kosala mikanda ya liboso.
  3. Kobala na Misala: Na ba mbula oyo bazali na mwa na Facebook, misala ezali na kati ya likambo oyo bazali kosala mikanda ya liboso. Koyeba ndenge ya kobala na misala eza mpenza ya koyemba na ba mbula oyo bazali na mwa. Facebook ezali na mpe esika ya koyeba misala mingi oyo bazali na mwa na yango.
  4. Koyemba na Likolo: Ba mbula oyo bazali na mwa na likolo, mpe bato bazali koyemba na yango na Facebook. Na ndenge ya koyemba na likolo, bato bazali kolinga koyeba ete ba mbula oyo bazali na mwa na likolo, bazali kolinga kozala na yango na Facebook.
  5. Kokamwa Ba Nzambe na Ba Mpundu: Facebook ezali na mpe esika ya kokamwa ba nzambe na ba mpundu. Na ndenge ya koyemba na mikanda ya liboso, mokristu asengeli kokamwa ba nzambe na ba mpundu bato. Na bango, bazali kolinga kozala na yango na Facebook, na koyekola ba mbula oyo bazali na mwa.
  6. Koyeba Ndenge ya Koyokana: Mokristu asengeli koyeba ndenge ya koyokana na ba mbula oyo bazali na mwa na Facebook. Na ndenge ya koyokana, bazali kolinga koyeba ete ba mbula oyo bazali na mwa na bango, bato bazali na mwa mingi mpe bango.

Mokristu mpe mokristu bato bazali kolinga koyeba ndenge ba mbula oyo bazali na mwa na Facebook. Na koyekola, koyokana, mpe kozala na mwa na bango, bato bazali na mwa mingi mpe bango na bango. Facebook eza na esika ya mpe kokamwa na mikanda ya liboso, na esika oyo bazali kolinga koyokana, koyekola, na kozala na mwa.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *